आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

पुराना कानुन > गठन आदेश

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन आदेश, २०७५ २०७५ पुराना कानुन गठन आदेश
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ २०७६ पुराना कानुन गठन आदेश