आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

पुराना कानुन > संविधान

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ २०१५ पुराना कानुन संविधान
नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ २००४ पुराना कानुन संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ २०६३ पुराना कानुन संविधान
नेपालको संविधान, २०१९ २०१९ पुराना कानुन संविधान
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ २०४७ पुराना कानुन संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ २०६३ पुराना कानुन संविधान