आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

मौजुदा कानुन > ऐन

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन ऐन
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउबिजन ऐन, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन ऐन
१० सुदूरपश्चिम प्रदेश पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन ऐन
११ दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन ऐन
१२ निजी व्यवसाय ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
१३ प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
१४ साझेदारी व्यवसाय ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन ऐन
१६ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन ऐन
१७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन ऐन
१८ सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
१९ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२० मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२१ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२२ वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२३ सुदूरपश्चिम प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२४ सुदूरपश्चिम प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२५ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२७ गाउँ सभा र नगर सभा ऐन,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
२८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
२९ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३० सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३१ स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३२ रेडियो,एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
३३ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
३४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन ऐन
३५ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३६ प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
३८ सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन ऐन
३९ प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन ऐन
४० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन ऐन
४१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन ऐन
४२ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन २०८० मौजुदा कानुन ऐन