आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

मौजुदा कानुन > मापदण्ड

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन मापदण्ड
इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन मापदण्ड