आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

मौजुदा कानुन > कार्यविधि

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
नवीन स्थापनाका लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
ईन्जिनियरीङ सेवाका प्राविधिक करारमा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्यवन कार्यविधि,२०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
कृषि यान्त्रिकरणका लागि साझेदारीमा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन कार्यविधि
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन परिचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
चक्लाबन्दिमा कृषि कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१० डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
११ धान मिल मोडेलमा मसिनो धान उत्पादन कार्यविधि, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१२ पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१३ पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१४ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१५ बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१६ मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१७ सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१८ सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
१९ स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२० अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२१ अपाङ्गता भएका बालबालिका पहिचान उपचार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२२ अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समिति कार्यविधि, २०७८ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२३ अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समिति कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२४ अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२५ उत्कृष्ठ उद्यमी सम्मान कार्यविधि, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२६ खेलकुद क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२७ जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२८ दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि
२९ द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
३० निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० २०८० मौजुदा कानुन कार्यविधि
३१ प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कार छनौट कार्यविधि, २०७८ २०७८ मौजुदा कानुन कार्यविधि
३२ व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ २०७५ मौजुदा कानुन कार्यविधि
३३ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि, २०७६ २०७६ मौजुदा कानुन कार्यविधि
३४ हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन कार्यविधि