आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

मौजुदा कानुन > निर्देशिका

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९ २०७९ मौजुदा कानुन निर्देशिका
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली,२०७९(पहीलो संशोधन सहित) २०७९ मौजुदा कानुन निर्देशिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुगमन तथा मुल्याङ्कन निर्देशिका,२०७८ २०७८ मौजुदा कानुन निर्देशिका
सुदुरपश्चिम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन निर्देशिका
सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन निर्देशिका
माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र (Soil Health Card) कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन निर्देशिका
सुन्तलाजात फलफूल बगैंचा पुनर्स्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ २०७७ मौजुदा कानुन निर्देशिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ २०७९ मौजुदा कानुन निर्देशिका