आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

मौजुदा कानुन > नीति एवं रणनीति

क्र. सं. फाइलको नाम प्रकाशित वर्ष शीर्षक उपशीर्षक
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति (२०७९/८०-२०९३/९४) २०७९ मौजुदा कानुन नीति एवं रणनीति